Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Cheng Name

Cheng, Meaning of Cheng – History and Origin, What does Cheng mean ?

Asian Names

Name: Cheng
Meaning: To Become
Gender: Boys
Orign: Chinese
Letter: C
Letters in name: 5

Popular surnames with this name:
Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Henry O’Keeffe – artist
  • Colin Clark (1905-1989), British and Australian economist
  • Georges de la Tour
  • John Charles Walsham Reith (1889-1971), First Director General of the BBC
  • Martin Laursen
  • Raoul Barré
  • Touka Neyestani


Cheng