Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Cong Name

Cong, Meaning of Cong – History and Origin, What does Cong mean ?

Asian Names

Name: Cong
Meaning: Intelligent, Clever
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: C
Letters in name: 4

Popular surnames with this name:
Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung,

Celebrity and famous people:

  • Alfonza W. Davis—Tuskegee Airman
  • Cody Boyd, NFL tight end
  • George William Curtis (1824-1892) Author, orator, reformer. Curtis High School is named for him.
  • John C. Schafer — U.S. Representative
  • Martin Frankel (a former American financier)(Toledo)
  • Randy Newman, musician
  • Török Tamás – HP Distinguished Engineer


Cong