Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Dea Name

Dea, Meaning of Dea – History and Origin, What does Dea mean ?

Europe Names

Name: Dea
Meaning: Goddess
Gender: Girls
Orign: Greek
Letter: D
Letters in name: 3

Popular surnames with this name:
Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos,

Celebrity and famous people:

  • Antonis Remos
  • Dian Sastrowardoyo, actress and model
  • Harry Haywood—African American Communist leader
  • Juris Kronbergs (1946) – poet, writer, free-lance journalist, translator
  • Mikhail Sholokhov, Nobel Prize for Literature, author of And Quiet Flows the Don
  • Rosie Scott (born 1948)
  • Wiles Robert Hunter (social reformer, author, golf course architect)


Dea