Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Ellie Name

Ellie, Meaning of Ellie – History and Origin, What does Ellie mean ?

Europe Names

Name: Ellie
Meaning: Light
Gender: Girls
Orign: Greek
Letter: E
Letters in name: 5

Popular surnames with this name:
Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas,

Celebrity and famous people:

  • Ants Antson (born 1938), speedskater, Olympic medalist
  • Dick Bosman, major league baseball pitcher and coach (Washington Senators, Cleveland Indians, Chicago White Sox)
  • Harry Warner Movie pioneer
  • Justin Masterson (baseball player) (Beavercreek)
  • Mikko Ronkainen – freestyle skier
  • Rowan Williams (born 1950), Archbishop of Canterbury appointed 2003
  • Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) full name: Olof Wilhelm Peterson-Berger


Ellie