Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Hu Name

Hu, Meaning of Hu – History and Origin, What does Hu mean ?

Asian Names

Name: Hu
Meaning: Tiger
Gender: Boys
Orign: Chinese
Letter: H
Letters in name: 2

Popular surnames with this name:
Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin,

Celebrity and famous people:

  • Alexey Yekimov, discoverer of quantum dots
  • Clint Frank, 1937 Heisman Trophy winner.
  • George Volkoff, predicted the existence of neutron stars
  • John Bixler (actor) (Shaker Heights)
  • Marthe Bibesco, writer
  • Ran Cohen – Israeli politician and Knesset member for Meretz-Yachad. (Born in Baghdad to Iraqi parents)
  • Tony Zappone (born 1947) journalist, broadcaster, author


Hu