Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Kong Name

Kong, Meaning of Kong – History and Origin, What does Kong mean ?

Asian Names

Name: Kong
Meaning: Glorious
Gender: Boys
Orign: Chinese
Letter: K
Letters in name: 4

Popular surnames with this name:
Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng,

Celebrity and famous people:

  • Alexi Laiho – frontman and lead guitarist of Children of Bodom
  • Clinton Rossiter—Philadelphia
  • George W. Bush and Laura Bush
  • John Blake college football coach.
  • Marti Friedlander – photographer
  • Ranald MacDonald (1824-1894), first man to teach the English language in Japan
  • Tonya Harding (1970-), ice skater, boxer


Kong