Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Kueng Name

Kueng, Meaning of Kueng – History and Origin, What does Kueng mean ?

Asian Names

Name: Kueng
Meaning: Universe
Gender: Boys
Orign: Chinese
Letter: K
Letters in name: 5

Popular surnames with this name:
Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin,

Celebrity and famous people:

  • Alexi Lalas, football player
  • Clinton Sparks – Hip Hop DJ/Producer
  • George W. Bush and Laura Bush
  • John Blakemore (born 1936)
  • Marti Noxon, television and film writer
  • Ranald Slidell Mackenzie, US Cavalryman
  • Tonya Lee Williams


Kueng