Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Lexi Name

Lexi, Meaning of Lexi – History and Origin, What does Lexi mean ?

Europe Names

Name: Lexi
Meaning: Form Of Alexandra
Gender: Girls
Orign: Greek
Letter: L
Letters in name: 4

Popular surnames with this name:
Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos,

Celebrity and famous people:

  • Anton Apriantono
  • Denis Shvidki, hockey player
  • Hans Tilkowski, goalkeeper
  • Juliana Hatfield – Musician
  • Mike Malloy (radio talk show host) (Toledo)
  • Romulo Pires
  • Walther Rathenau (1867-1922), foreign minister (DDP)


Lexi