Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Maia Name

Maia, Meaning of Maia – History and Origin, What does Maia mean ?

Europe Names

Name: Maia
Meaning: Mother
Gender: Girls
Orign: Greek
Letter: M
Letters in name: 4

Popular surnames with this name:
Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno,

Celebrity and famous people:

  • Archimedes
  • Dimitrie Gusti, sociologist
  • Hayyim Nahman Bialik, modern Hebrew Ukrainian poet, national poet of the State of Israel
  • Kalle Randalu (born 1955), pianist
  • Miloš Vuković
  • Ruby Langford Ginibi (born 1934)
  • William A. Fowler (physicist, Nobel Prize Winner) (The Ohio State University, Lima)


Maia