Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Orion Name

Orion, Meaning of Orion – History and Origin, What does Orion mean ?

Europe Names

Name: Orion
Meaning: A Hunter In Greek Mythology
Gender: Boys,Girls
Orign: Greek
Letter: O
Letters in name: 5

Popular surnames with this name:
Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas,

Celebrity and famous people:

  • Arnold Schoenberg, Los Angeles, 1948
  • Dmitry Maksutov, inventor of the Maksutov telescope
  • Hélene Dutrieu
  • Karl I, last Emperor of Austria
  • Missy Doty – actress
  • Ruxandra Dragomir
  • William Hope


Orion