Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Phyllis Name

Phyllis, Meaning of Phyllis – History and Origin, What does Phyllis mean ?

Europe Names

Name: Phyllis
Meaning: Green Leaf
Gender: Girls
Orign: Greek
Letter: P
Letters in name: 7

Popular surnames with this name:
Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos,

Celebrity and famous people:

  • Arkady Filippenko
  • Diogo Infante (actor)
  • Heiki Vilep (born 1960), writer
  • Karateka
  • Minnie Lichtenstein Marcus
  • Ruhollah Khomeini, supreme leader, founder of the Islamic Republic
  • William Crawford Sherrod (6th District, 1869-1871)


Phyllis