Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Spyridon Name

Spyridon, Meaning of Spyridon – History and Origin, What does Spyridon mean ?

Europe Names

Name: Spyridon
Meaning: Round Basket
Gender: Boys
Orign: Greek
Letter: S
Letters in name: 8

Popular surnames with this name:
Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas,

Celebrity and famous people:

  • Arthur M. Schlesinger, Jr. (1917-2007), historian and writer. Schlesinger was born in Columbus
  • Domino (rapper)
  • Henri-Georges Clouzot
  • Kasimir Felix Graf Badeni, statesman and diplomat
  • Mohammad Reza Golzar
  • Sabrina
  • William Paterson


Spyridon