Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Xanthus Name

Xanthus, Meaning of Xanthus – History and Origin, What does Xanthus mean ?

Europe Names

Name: Xanthus
Meaning: Blonde, Yellow
Gender: Boys
Orign: Greek
Letter: X
Letters in name: 7

Popular surnames with this name:
Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias,

Celebrity and famous people:

  • Arthur Smith (born 1954)
  • Don Coryell – NFL football coach
  • Henry “Hap” Arnold, U.S. Army and U.S. Air Force General—Gladwyne
  • Kate Burton
  • Mohammed Dib, 20th century writer
  • Sadik Yemni
  • William R. Moses – actor


Xanthus