Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Xi-Wang Name

Xi-Wang, Meaning of Xi-Wang – History and Origin, What does Xi-Wang mean ?

Asian Names

Name: Xi-Wang
Meaning: Hope
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: X
Letters in name: 7

Popular surnames with this name:
Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Fones, Bridgeport dentist credited with founding the profession of dental hygiene in 1906
  • Colette, 20th century author
  • Georges Charpak, 1995 Nobel Prize
  • John Cena, professional wrestler
  • Martin Kampmann, mixed martial artist
  • Rangaswamy Srinivasan : in the Inventors’ Hall of Fame for pioneering work on excimer laser surgery.
  • Toss Woollaston – painter


Xi-Wang