Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Xiao Hong Name

Xiao Hong, Meaning of Xiao Hong – History and Origin, What does Xiao Hong mean ?

Asian Names

Name: Xiao Hong
Meaning: Morning Rainbo
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: X
Letters in name: 9

Popular surnames with this name:
Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Dreyfus
  • Coleman Lindsey (1892-1968) politician
  • Georges Boulanger
  • John Cassavetes, actor (The Dirty Dozen, Rosemary’s Baby), writer and director (Husbands, A Woman Under the Influence, The Killing of a Chinese Bookie)
  • Martin Johnston (1947-1990) Mainly poet.
  • Randy Wiggins (born 1951) state representative and insurance agent
  • Torsti Lehtinen – writer and philosopher


Xiao Hong