Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names




Xing Name

Xing, Meaning of Xing – History and Origin, What does Xing mean ?

Asian Names

Name: Xing
Meaning: Star
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: X
Letters in name: 4

Popular surnames with this name:
Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Dudoward
  • Colen Campbell (1676-1729)
  • Georges Brassens
  • John Cazale – Actor
  • Martin Jorgensen
  • Randy Williams – Olympic Gold Medalist in the Long Jump
  • Tory James, cornerback for the Cincinnati Bengals






Xing