Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Xing Xing Name

Xing Xing, Meaning of Xing Xing – History and Origin, What does Xing Xing mean ?

Asian Names

Name: Xing Xing
Meaning: Twin Stars
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: X
Letters in name: 9

Popular surnames with this name:
Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Flatow (1869-1942), gymnast, 3-time Olympic champion (parallel bars, team parallel bars, team horizontal bar), silver (horizontal bar)
  • Colette Pechekhonova
  • Georges Carpentier, world champion boxer
  • John Cena – WWE wrestler
  • Martin Joseph Wade, congressman and judge.
  • Ranee Lee – jazz singer, drummer and tenor saxophonist
  • Tory Lane, adult film actress[23]

Incoming search terms:

  • mail fang-xing com loc:PL (10)
  • mail u-ween com tw loc:PL (10)


Xing Xing