Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Xue Name

Xue, Meaning of Xue – History and Origin, What does Xue mean ?

Asian Names

Name: Xue
Meaning: Snow
Gender: Girls
Orign: Chinese
Letter: X
Letters in name: 3

Popular surnames with this name:
Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen,

Celebrity and famous people:

  • Alfons Rebane (1908-1976), officer, intelligence operative
  • CMSgt Duane D. Hackney, Most decorated Airman in the History of the Air Force
  • George Westinghouse – engineer and inventor
  • John C. Elliott – 39th Governor of American Samoa
  • Martin David Jenkins (educator, college administrator)
  • Randy Gradishar Football player
  • Tore André Flo, football player


Xue