Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Yi Min Name

Yi Min, Meaning of Yi Min – History and Origin, What does Yi Min mean ?

Asian Names

Name: Yi Min
Meaning: Smart
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: Y
Letters in name: 6

Popular surnames with this name:
Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Goodwin, judge
  • Colin Archer (1832-1921), ship builder
  • Georges Charpak, French physicist (Nobel Prize), born in East Galicia
  • John Cena, West Newbury (WWE Champion)
  • Martin Kippenberger (1953-1997), painter
  • Rangga Warsita
  • Tosun Terzioglu


Yi Min