Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Yue Yan Name

Yue Yan, Meaning of Yue Yan – History and Origin, What does Yue Yan mean ?

Asian Names

Name: Yue Yan
Meaning: Happy, Beautiful
Gender: Boys,Girls
Orign: Chinese
Letter: Y
Letters in name: 7

Popular surnames with this name:
Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen,

Celebrity and famous people:

  • Alfred H. Clifford, mathematician
  • Colin Campbell, 1st Baron Clyde (1792-1863)
  • Georges Clemenceau
  • John Charalambous (born 1956) Furies 2004 Silent Parts 2006
  • Martin Landau – actor
  • Ranko Krivokapić
  • Totta Näslund


Yue Yan