Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Yul Name

Yul, Meaning of Yul – History and Origin, What does Yul mean ?

Asian Names

Name: Yul
Meaning: Past The Horizon
Gender: Boys
Orign: Chinese
Letter: Y
Letters in name: 3

Popular surnames with this name:
Fu, Chung, Lu, Wang, Tai, Jen, Lu, Liao, Yao, Fang, Chin, Lü, Wei, Chiang, Tu, Ting, Shen, Chiang, Fan, Chiang, Chu, Ma, Hu, Kuo, Lin, He, Ho, Kao, Liang, Cheng, Lo, Sung, Li, Wang, Chang, Liu, Yang, Huang, Chao, Chou, Wu, Hsü, Sun, Cheng, Tsai, Peng, Pan, Yüan, Yü, Tung, Yü, Su, Yeh, Hsia, Tan, Wei, Chia, Tsou, Shih, Hsiung, Meng, Yen, Hsieh, Han, Tsao, Cao, Hsü, Teng, Hsiao, Feng, Tseng,

Celebrity and famous people:

  • Alfred Józef Potocki, count, Minister-President of Austria (1870-1871)
  • Colin Jones (born 1959)
  • Georges Jacobs
  • John Coltrane—Philadelphia
  • Martin McDonagh – playwright
  • Raphael Saadiq – musician
  • Towhidi Tabari


Yul